Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG zal op 25 mei 2018 van kracht worden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • Ook gebruiken wij uw gegevens voor groepsactiviteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen.

 

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Tante Suus gebruikt uw gegevens voor het volgende:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
  • Voor de facturatie.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
  • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

 

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheers procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden, zowel binnen als buiten onze organisatie, geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, Gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf te allen tijde recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens. U heeft het recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft tevens recht op verwijdering van uw gegevens indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens (langer) te behouden.

 

Vragen?

Heeft u  vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via info@liefjestantesuus.nl